/EnpPubImg/20080424/xin_2620405240828093179713.jpg 海外學子:我們的心與祖國相依,與聖火相連 http://news.xinhuanet.com/politics/2008-04/24/content_8038287.htm
/EnpPubImg/20080425/xin_4520405250820250311373.jpg 舊西藏帕拉莊園“朗生”今昔:從奴隸到主人 http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/24/content_8040323.htm
/EnpPubImg/20080420/xin_252040520151915605481.jpg 英國華人戴口罩靜默集會抗議媒體不公正報道 http://news.xinhuanet.com/photo/2008-04/20/content_8013422.htm
/EnpPubImg/20080419/xin_5620405191604343246434.jpg 3•14”事件中藏族老阿媽勇救3名漢族群眾 http://news.xinhuanet.com/photo/2008-04/17/content_7998153.htm